Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Gambino Casino Slots Ltd. (“Gambino Casino Slots,” of “wij,” “ons,” “onze”), met betrekking tot uw download, toegang en/of gebruik van de Gambino Casino Slots-spellen (elk een “Spel,” en collectief). (“Gambino Casino Slots,” of “wij,” “ons,” “onze”), met betrekking tot uw download, toegang en/of gebruik van Gambino Casino Slots-spellen (elk een “spel” en gezamenlijk de “spellen”), die beschikbaar zijn via verschillende app stores en/of via het internet als een webtoepassing (elk een “App” en gezamenlijk de “Apps”). De hierin uiteengezette Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn bindend voor alle gerelateerde diensten die verband houden met de Games of de Apps, die, samen met de Games, hierin de “Diensten” worden genoemd.

De term “U” of “Uw” verwijst naar elke volwassen gebruiker van de App, of, indien van toepassing, een ouder of voogd die een minderjarige toestaat de App of de Diensten te gebruiken en die de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden op zich neemt. Wij verklaren uitdrukkelijk dat het minderjarigen onder de 18 jaar verboden is zich met de Spelletjes bezig te houden en, in het verlengde daarvan, op geen enkele wijze van de Diensten gebruik mogen maken.

Houd er rekening mee dat ons platform gokken met echt geld niet ondersteunt of faciliteert en dat gebruikers niet moeten verwachten dat er met echt geld wordt gegokt of dat er geld wordt gewonnen met onze diensten. Het is noodzakelijk om deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen, aangezien deze de voorwaarden bepalen waaronder toegang tot en gebruik van de App en Diensten wordt verleend.
Uw beslissing om de Apps en/of Diensten te gebruiken betekent dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en ze naleeft.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Uw voortdurende gebruik van de Apps of Diensten houdt aanvaarding van deze wijzigingen in. Mocht u een van deze Voorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vinden, dan raden wij u aan het gebruik van de App en de Services te staken.

DIENSTEN

Je krijgt het recht om de App en Diensten te gebruiken zoals uiteengezet in deze voorwaarden. Gambino Casino Slots behoudt zich het recht voor om elk deel van de App of Diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken stop te zetten.
De App en Diensten worden uitsluitend aangeboden voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, met strikte naleving van deze voorwaarden en eventuele specifieke regels die van toepassing zijn op bepaalde spellen. Elk ander gebruik is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gambino Casino Slots.

Het gebruik van de diensten en de App is strikt verboden in gebieden waar het niet is toegestaan. Door gebruik te maken van de diensten, bevestig je dat je:

 • Ten minste achttien (18) jaar oud bent.
 • Verantwoordelijk bent voor ongeautoriseerd gebruik van de App en/of Services, inclusief gebruik door minderjarigen. U verantwoordelijk bent voor alle kosten die worden gemaakt door onbevoegde gebruikers (inclusief minderjarigen), zoals in-app aankopen van Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen.
 • Voldoen aan alle relevante wetten, regels en verplichtingen jegens derden.

U kunt toegang krijgen tot de Diensten door een Game te downloaden van een app store of, in sommige gevallen, door een Game te uploaden via een specifiek platform. Toegang tot de Diensten kan ook worden verkregen door u aan te melden met uw Facebook-account of andere goedgekeurde aanmeldingen van derden. Toegangsmethoden kunnen naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Door toegang te verkrijgen tot de Services met uw Facebook-account of een account van een andere derde partij, verklaart u dat u de rechtmatige eigenaar van die account bent en dat u bevoegd bent om ons de gegevens van de account te verstrekken.

INTERACTIEVE SPELLEN

Sommige van onze spellen stellen je in staat om tegen een tegenstander te spelen, die ook een geregistreerde gebruiker van dergelijke spellen is. Door toegang te krijgen tot en/of het spelen van onze spellen waarmee je tegen een tegenstander kunt spelen, ga je ermee akkoord: (i) dat je naam, scores en andere gerelateerde gegevens aan andere geregistreerde gebruikers worden getoond; (ii) dat andere geregistreerde gebruikers je kunnen vinden door naar jouw informatie te zoeken.

BEËINDIGING VAN TOEGANG

Indien wij naar eigen inzicht vaststellen dat er sprake is van een schending van onze voorwaarden of van gedrag dat wij ongepast achten, hebben wij het recht om naar eigen inzicht in te grijpen. Onze rechten omvatten het uitvoeren van onderzoeken naar mogelijke schendingen van deze voorwaarden of ongepast gedrag via onze App en/of Services. In het geval dat juridische autoriteiten of een rechtbank ons verplichten om de identiteit of handelingen van een individu te onthullen vanwege een vermoedelijke schending of onwettig gedrag, zullen we hieraan gehoor geven.

In het geval dat uw toegang wordt opgeschort of beëindigd, moet u nog steeds voldoen aan uw verplichtingen jegens ons onder deze voorwaarden. Dit omvat verplichtingen zoals schadeloosstelling, garanties die u hebt gegeven en aansprakelijkheidsbeperkingen. Het is de bedoeling dat deze verplichtingen van kracht blijven, zelfs nadat uw toegang is opgeschort.

INHOUD

De “App” of “Services” kunnen toegang bieden tot verschillende soorten inhoud. In deze Voorwaarden verwijst de term “Inhoud” naar alle materialen die toegankelijk zijn via de App of de Services, waaronder software, audio, afbeeldingen, video, beeldmateriaal, foto’s en alle aanpassingen of wijzigingen van deze elementen.

Het is belangrijk om te weten dat de Inhoud die via onze Diensten en Apps geleverd wordt van verschillende bronnen afkomstig is. Je erkent dat Gambino Casino Slots de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot of geassocieerd met dergelijke Inhoud niet garandeert.

MERK OP DAT WE ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AFWIJZEN VOOR DE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN GEBRUIKERS (MET INBEGRIP VAN GEBRUIKERS ZONDER TOESTEMMING), ONGEACHT OF DEZE ACTIVITEITEN OF NALATIGHEDEN ZICH VOORDOEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF IN ANDERE SITUATIES.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

U mag het volgende niet doen of proberen te doen:

 • ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software en/of code, indien en voor zover van toepassing, die wordt gebruikt om de Services en/of de Apps te leveren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met inbegrip van framing of spiegeling van enig deel van de

Apps en/of Services

 • veiligheidsgerelateerde functies van de Services of de Apps of functies die het gebruik of kopiëren van content voorkomen of beperken, omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren
 • de Apps, Content daarop of Services op enigerlei wijze te gebruiken in verband met commerciële activiteiten, behalve voor de doeleinden die specifiek in deze Voorwaarden worden uiteengezet
 • gebruik te maken van een robot, spider, zoek- of opvraagapplicatie, of enig ander handmatig of automatisch apparaat of proces om de navigatiestructuur of presentatie van de Apps op te zoeken, te indexeren, te dataminen of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen
 • de Apps of de Content daarop te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan op grond van deze

Voorwaarden

 • cheats of technologische maatregelen te gebruiken of beschikbaar te maken die zijn ontworpen om de toegang tot of elementen van onze Services te controleren, met inbegrip van het verschaffen van toegang tot Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen, al dan niet op een gratis basis.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volgende acties zijn strikt verboden en mogen niet worden ondernomen:

 • Het ontcijferen, decompileren, ontmantelen of reverse-engineeren van de software en/of code in verband met onze Diensten en/of Applicaties, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit omvat elke vorm van framing of spiegeling van delen van de Applicaties en/of Services.
 • Het omzeilen van of knoeien met beveiligingsfuncties van de Services of Applicaties, of enig systeem dat het gebruik of de duplicatie van content die toegankelijk is via onze services, voorkomt of beperkt.
 • De Applicaties, de inhoud ervan of de Services te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.
 • Gebruikmaken van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders, offline-lezers of andere huidige of toekomstige technologieën, om gegevens te extraheren, te indexeren of het architecturale kader of de presentatie van de Applicaties te verstoren.
 • De Toepassingen of de inhoud ervan gebruiken op een manier die buiten het bereik valt dat door deze Voorwaarden wordt toegestaan.
 • Het gebruiken of verspreiden van cheats, hacks of andere software of hardware in welke vorm dan ook die de toegang tot of elementen van onze Services kunnen wijzigen.

Dit omvat ook het delen van toegang tot Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen die door onze Diensten worden geleverd, ongeacht of deze gratis of tegen betaling worden aangeboden.

GEEN GARANTIES; DISCLAIMER

Het gebruik van de applicaties en diensten die wij aanbieden is op eigen risico en discretie. Geleverd in de staat waarin ze verkeren en zoals ze beschikbaar zijn, geven we geen garanties voor de apps, diensten of inhoud daarvan. We kunnen ook niet garanderen dat deze diensten aan uw specifieke behoeften voldoen.
WIJ VERWIJDEREN HIERBIJ ALLE GARANTIES, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van eigendomsrechten, evenals garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of gebruik in de handel.

In het bijzonder geven wij geen garantie met betrekking tot:

 • de apps en diensten voor wat betreft hun veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties;
 • dat de apps en diensten vrij zullen zijn van fouten of dat dergelijke fouten zullen worden gecorrigeerd; en
 • de nauwkeurigheid, relevantie of volledigheid van informatie die via de diensten is verkregen.

Houd er rekening mee dat enig advies of enige informatie die u van ons ontvangt, hetzij gesproken of geschreven, geen garantie vormt buiten deze uitdrukkelijke voorwaarden. Uw beslissing om af te gaan op dergelijke informatie wordt uitsluitend op eigen risico genomen. Houd er rekening mee dat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw lokale wetgeving met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties om eventuele beperkingen te begrijpen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of vertragingen die zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren of overbrengen van de inhoud, noch voor problemen zoals diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang die de kwaliteit van de inhoud of de service kunnen beïnvloeden. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot spelontwerpen die via onze apps of diensten worden geleverd.

Technische problemen in verband met telefoonnetwerken, servers, software, gebruikersapparaten of andere technische storingen in verband met het deelnemen aan of downloaden van materialen via onze apps of diensten vallen ook buiten onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden in verband met het gebruik van onze apps of diensten, inhoud die via deze platforms wordt gecommuniceerd of het gedrag van gebruikers, zowel online als offline.

Onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk oploopt, met inbegrip van indirecte schade of gevolgschade in verband met uw gebruik van onze apps en diensten, ongeacht de aard van deze schade en of deze voorzienbaar was. Dit geldt zelfs als we eerder op de hoogte zijn gesteld van het mogelijke optreden van dergelijke schade. Deze beperking is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het relevante rechtsgebied, en onze totale aansprakelijkheid jegens u zal niet hoger zijn dan het bedrag dat aan ons is betaald in het jaar voordat de claim zich voordeed.

VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord Gambino Casino Slots en onze respectievelijke werknemers, directeurs, functionarissen, onderaannemers en agenten van elk te vergoeden, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, kosten of uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit:

 • schending van deze Voorwaarden door u of iemand die gebruik maakt van uw computer en/of (mobiele) apparaat, wachtwoord of account of inloggegevens (inclusief maar niet beperkt tot schending van garanties, verklaringen en verplichtingen onder deze Voorwaarden);
 • enige claim, verlies of schade als gevolg van uw gebruik of poging tot gebruik van de Apps of de Diensten, inclusief Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen die zijn gekocht via de Apps of Diensten;
 • uw schending van wet- of regelgeving;
 • uw inbreuk op enig recht van een derde partij; en
 • enige andere zaak waarvoor u hieronder of onder de wet verantwoordelijk bent.

INHOUD VAN DERDEN

Hoewel de applicaties die wij aanbieden (de “Apps”) koppelingen kunnen bevatten naar websites, applicaties en diensten van derden (“Apps van derden”), willen wij ons standpunt met betrekking tot deze koppelingen verduidelijken. We kunnen de kwaliteit of de inhoud van wat u vindt op Apps van derden niet garanderen en we raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan, omdat ze onafhankelijk zijn van onze diensten en we geen controle hebben over de inhoud ervan.
Het is belangrijk om te erkennen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor transacties via Apps van derden, noch voor hun privacybeleid. Hoewel we links naar producten van derden kunnen aanbieden, impliceert dit niet dat wij deze goedkeuren en we adviseren alle gebruikers om de veiligheid en legitimiteit van dergelijke producten en sites kritisch te beoordelen.

Houd er rekening mee dat apps van derden niet onder ons beleid of toezicht vallen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele discrepanties, verstoringen of problemen die voortvloeien uit het gebruik van Apps van derden. Wij benadrukken het belang van het doornemen van het relevante beleid van deze derde partijen, met name met betrekking tot gegevensprivacy, voordat u gebruik maakt van hun websites en diensten.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor technische of operationele problemen die worden ondervonden binnen apps van derden – inclusief maar niet beperkt tot fouten, onderbrekingen of inbreuken op de beveiliging – noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor nadelige ervaringen die worden ondervonden binnen de spelelementen die zij mogelijk aanbieden. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt aan uw apparaten door het downloaden van of interactie met Apps van derden.

Concluderend, hoewel links van derden aanwezig kunnen zijn in onze Apps, is elke interactie met deze Apps van Derden naar eigen goeddunken en op eigen risico. Mocht u ervoor kiezen om deze externe websites of diensten te gebruiken, dan raden wij u aan om dit met zorg te doen, proactief te zijn met betrekking tot uw eigen informatiebeveiliging en waakzaam te blijven met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van de content die u mogelijk tegenkomt.

DIVERSEN

De juridische kwesties met betrekking tot deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Israël, met als exclusieve rechtsbevoegdheid de rechtbanken van Tel Aviv-Jaffa voor het beslechten van geschillen. Indien een juridische procedure nodig is om deze Voorwaarden af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en honoraria van advocaten te eisen.

Mocht een deel van deze Voorwaarden onuitvoerbaar worden geacht, dan wordt dat deel vervangen door een geldige bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, zodat de rest van de Voorwaarden onaangetast en uitvoerbaar blijft. Deze voorwaarden bevorderen geen enkele vorm van agentschap, tewerkstelling, joint venture of partnerschap tussen u en Gambino Casino Slots, noch geven ze u de toelating om Gambino Casino Slots te vertegenwoordigen.

Dit document en alle uitdrukkelijke voorwaarden hierin vormen de volledige overeenkomst tussen u en Gambino Casino Slots met betrekking tot de besproken zaken, waarbij alle voorgaande overeenkomsten worden vernietigd en vervangen. U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere partij. Gambino Casino Slots behoudt zich het recht voor om haar rechten onder deze voorwaarden naar eigen goeddunken over te dragen aan derden.

Ouder dan 18 jaar?
Ja
Nee