Villkor och bestämmelser

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Gambino Casino Slots Ltd. (“Gambino Casino Slots” eller “vi”, “oss”, “vår”), avseende din nedladdning, åtkomst och/eller användning av Gambino Casino Slots spel (vart och ett ett “Spel” och kollektivt “Spelen”), tillgängliga via olika appbutiker och/eller via Internet som en webbapplikation (vart och ett en “”App””, och kollektivt “”Apparna””).
Användarvillkoren (“Villkoren”) som anges häri är bindande för alla relaterade tjänster som är associerade med Spelen eller Apparna, vilka, tillsammans inklusive Spelen, hädanefter ska kallas “Tjänsterna.”
Termen “Du” eller “Din” avser alla vuxna användare av appen, eller, i tillämpliga fall, en förälder eller vårdnadshavare som tillåter en minderårig att använda appen eller tjänsterna och som kommer att ta fullt ansvar för deras handlingar.
Vi anger uttryckligen att minderåriga under 18 år är förbjudna att delta i spelen och, i förlängningen, inte får använda tjänsterna i någon kapacitet.
Observera att vår plattform inte stöder eller underlättar spel med riktiga pengar, och användare bör inte förvänta sig spel med riktiga pengar eller monetära vinster från våra tjänster.
Det är absolut nödvändigt att noggrant granska dessa Villkor eftersom de dikterar villkoren enligt vilka åtkomst och användning av Appen och Tjänsterna beviljas.
Ditt beslut att använda apparna och/eller tjänsterna är liktydigt med att du godkänner och följer dessa villkor.
Observera att vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa Villkor. Din fortsatta användning av appen eller tjänsterna innebär att du godkänner dessa ändringar. Om du anser att något av dessa Villkor är oacceptabelt när som helst, rekommenderas du att upphöra med användningen av Appen och Tjänsterna.

TJÄNSTER

Du beviljas rätten att använda appen och tjänsterna enligt beskrivningen i dessa villkor. Gambino Casino Slots förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande upphöra med att erbjuda någon del av appen eller tjänsterna utan föregående meddelande.
Appen och tjänsterna tillhandahålls uteslutande för din personliga och icke-kommersiella användning, med strikt efterlevnad av dessa villkor och eventuella specifika regler som gäller för särskilda spel. All annan användning är strängt förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Gambino Casino Slots.
Användning av tjänsterna och appen är strängt förbjudet i områden där det inte är tillåtet. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du är:

 • Minst arton (18) år gammal.
 • Ansvarig för all obehörig användning av appen och/eller tjänsterna, detta inkluderar användning av minderåriga. Du är ansvarig för alla avgifter som åsamkas av obehöriga användare (inklusive minderåriga), såsom köp i appen av virtuella pengar och/eller virtuella varor.
 • Följa alla relevanta lagar, förordningar och eventuella skyldigheter gentemot tredje part.
  Du kan få tillgång till tjänsterna genom att antingen ladda ner ett spel från en appbutik eller, i vissa fall, genom att ladda upp ett spel via en specifik plattform. Du kan också få åtkomst till tjänsterna genom att logga in med ditt Facebook-konto eller andra godkända inloggningar från tredje part. Metoderna för åtkomst kan komma att ändras efter vårt gottfinnande. Genom att komma åt Tjänsterna med ditt Facebook-konto eller ett annat tredjepartskonto intygar du att du är den rättmätiga ägaren av det kontot och att du är behörig att förse oss med kontoinformationen.

INTERAKTIVA SPEL

I vissa av våra spel kan du spela mot en motståndare, som också är en registrerad användare av sådana spel. Genom att komma åt och/eller spela de av våra spel som tillåter dig att spela mot en motståndare, samtycker du till:

 • att ditt namn, poäng och andra relaterade uppgifter visas för andra registrerade användare;
 • att andra registrerade användare kan hitta dig genom att söka efter din information.

UPPSÄGNING AV ÅTKOMST

Om vi bedömer att det har skett en överträdelse av våra villkor eller ett beteende som vi anser vara olämpligt, har vi rätt att ingripa på det sätt som vi anser lämpligt. Våra rättigheter inkluderar att genomföra undersökningar om eventuella överträdelser av dessa villkor eller oegentligheter via vår app och/eller våra tjänster. I händelse av att rättsliga myndigheter eller en domstol ålägger oss att avslöja en individs identitet eller deras handlingar på grund av ett misstänkt brott eller olagligt beteende, kommer vi att följa detta.

Om din åtkomst stängs av eller avslutas måste du fortfarande uppfylla dina åtaganden gentemot oss enligt dessa villkor. Detta inkluderar skyldigheter som skadestånd, eventuella försäkringar som du kan ha lämnat och ansvarsbegränsningar. Dessa skyldigheter är avsedda att förbli effektiva även efter att din åtkomst har avbrutits.

INNEHÅLL

“Appen” eller “Tjänsterna” kan ge tillgång till olika typer av innehåll. I dessa Villkor avser termen “Innehåll” kollektivt allt material som är tillgängligt via Appen eller Tjänsterna, inklusive programvara, ljud, grafik, video, bilder, foton och eventuella anpassningar eller ändringar av dessa element. Det är viktigt att känna till att innehåll som tillhandahålls via våra tjänster och appar härrör från flera källor. Du bekräftar att Gambino Casino Slots inte garanterar riktigheten, användbarheten, säkerheten eller immateriella rättigheter relaterade till eller associerade med sådant innehåll.

OBSERVERA ATT VI AVVISAR ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDARNAS HANDLINGAR ELLER OEGENTLIGHETER (INKLUSIVE DE UTAN TILLSTÅND), OAVSETT OM DESSA AKTIVITETER ELLER UNDERLÅTENHET ATT AGERA INTRÄFFAR MEDAN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA ELLER I ANDRA SITUATIONER.

RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Du får inte göra eller försöka göra något av följande:

 • dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran och/eller koden, om och i förekommande fall, som används för att tillhandahålla tjänsterna och/eller apparna utan vårt föregående skriftliga tillstånd, inklusive inramning eller spegling av någon del av apparna och/eller tjänsterna
 • kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna eller apparna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll
 • använda apparna, innehållet i dem eller tjänsterna i samband med kommersiella strävanden på något sätt, förutom för de ändamål som specifikt anges i dessa villkor
 • använda någon robot, spindel, applikation för sökning eller hämtning av webbplatser eller någon annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, dataminera eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av apparna
 • använda apparna eller innehållet i dem på något sätt som inte tillåts enligt dessa villkor
 • använda eller tillgängliggöra fusk eller tekniska åtgärder som är utformade för att kontrollera åtkomst till, eller delar av, våra tjänster, inklusive att ge åtkomst till virtuella pengar och/eller virtuella varor, oavsett om det är kostnadsfritt eller på annat sätt.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Följande åtgärder är strängt förbjudna och får inte vidtas:

 • Delta i aktiviteter som att dekryptera, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera programvaran och/eller koden som är kopplad till våra Tjänster och/eller Applikationer, förutom med vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Detta inkluderar alla former av inramning eller spegling av delar av applikationerna och/eller tjänsterna.
 • Kringgå eller manipulera säkerhetsfunktioner i tjänsterna eller applikationerna, eller något system som förhindrar eller begränsar användningen eller dupliceringen av innehåll som är tillgängligt via våra tjänster.
 • Använda applikationerna, något innehåll inom eller tjänster för kommersiella strävanden om det inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.
 • Använda något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till robotar, spindlar, offline-läsare eller någon annan nuvarande eller framtida teknik, för att extrahera data, indexera eller störa det arkitektoniska ramverket eller presentationen av applikationerna.
 • Använda applikationerna eller något innehåll på ett sätt som faller utanför den omfattning som tillåts enligt dessa villkor.
 • Använda eller sprida någon form av fusk, hack eller annan programvara eller hårdvara som kan ändra åtkomst till eller delar av våra tjänster. Detta inkluderar även all delning av åtkomst till virtuella pengar och/eller virtuella varor som tillhandahålls av våra tjänster, oavsett om de erbjuds gratis eller för köp.

INGA GARANTIER; FRISKRIVNINGSKLAUSUL

De applikationer och tjänster som vi erbjuder används på egen risk och efter eget gottfinnande. De tillhandahålls “I BEFINTLIGT SKICK” och “I TILLGÄNGLIGT SKICK” och vi lämnar inga garantier för apparna, tjänsterna eller innehållet i dem. Vi kan inte heller garantera att dessa tjänster uppfyller dina specifika behov.

VI FRASKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i äganderätt, samt garantier som uppstår genom handel eller användning i handeln.

I synnerhet lämnar vi inga garantier avseende:

 • apparna och tjänsterna vad gäller deras säkerhet, tillförlitlighet, aktualitet och prestanda;
 • att apparna och tjänsterna kommer att vara fria från fel eller att sådana fel kommer att korrigeras; och
 • riktigheten, relevansen eller fullständigheten av någon information som förvärvats genom tjänsterna.

Observera att råd eller information som du får från oss, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, inte utgör en garanti utanför dessa uttryckliga villkor. Ditt beslut att förlita dig på sådan information fattas helt på egen risk. Tänk på att vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning av vissa garantier, så vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar kanske inte gäller för dig. För att förstå eventuella begränsningar, hänvisa till din lokala lagstiftning avseende uteslutning av underförstådda garantier.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi ansvarar inte för eventuella fel, avbrott, raderingar, defekter eller förseningar som kan uppstå under drift eller överföringar, inte heller för eventuella problem inklusive stöld, förstörelse eller obehörig åtkomst som kan påverka innehåll eller tjänstekvalitet. Vårt ansvar omfattar inte speldesign som tillhandahålls via våra appar eller tjänster.

Tekniska problem relaterade till telefonnät, servrar, programvara, användarenheter eller andra tekniska fel i samband med deltagande eller nedladdning av material via våra appar eller tjänster ligger också utanför vårt ansvarsområde. Vi kan inte hållas ansvariga för förluster, skador, personskador eller dödsfall i samband med användning av våra appar eller tjänster, innehåll som kommuniceras via dessa plattformar eller användares beteende, vare sig online eller offline.

Våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud ansvarar inte för eventuella skador som du kan drabbas av, inklusive indirekta skador eller följdskador i samband med din användning av våra appar och tjänster, oavsett skadornas art eller om de var förutsebara. Detta gäller även om vi tidigare informerats om den möjliga förekomsten av sådana skador. Denna begränsning gäller i den utsträckning det är tillåtet enligt lag i den relevanta jurisdiktionen, och vårt totala ansvar gentemot dig kommer inte att överstiga det belopp som betalats till oss under året innan anspråket uppstod.

SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Gambino Casino Slots och våra respektive anställda, direktörer, tjänstemän, underleverantörer och agenter skadeslösa mot alla krav, skador, kostnader eller utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår direkt eller indirekt till följd av:

 • brott mot dessa villkor av dig eller någon som använder din dator och/eller (mobila) enhet, lösenord eller konto eller inloggningsinformation (inklusive men inte begränsat till brott mot garantier, utfästelser och skyldigheter enligt dessa villkor);
 • alla anspråk, förluster eller skador som uppstår från din användning eller försök till användning av apparna eller tjänsterna, inklusive virtuella pengar och/eller virtuella varor som köpts via apparna eller tjänsterna;
 • din överträdelse av någon lag eller förordning;
 • din överträdelse av någon tredje parts rättigheter; och
 • alla andra frågor för vilka du är ansvarig härunder eller enligt lag.

INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Även om de applikationer vi tillhandahåller (“Apparna”) kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, applikationer och tjänster (“Tredjepartsappar”), vill vi klargöra vår ståndpunkt när det gäller dessa länkar. Vi kan inte garantera kvaliteten eller innehållet i det du kan hitta på tredjepartsappar, och vi uppmanar dig att vara försiktig när du använder dem, eftersom de är oberoende av våra tjänster och vi inte har någon kontroll över deras innehåll.

Det är viktigt att erkänna att vi inte ansvarar för några transaktioner som görs via tredjepartsappar eller för deras integritetspolicyer. Även om vi kan erbjuda länkar till produkter från tredje part innebär detta inte att vi stöder dem, och vi rekommenderar alla användare att kritiskt bedöma säkerheten och legitimiteten hos sådana produkter och webbplatser.

Tänk på att tredjepartsappar inte styrs av våra policyer eller vår tillsyn. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella avvikelser, störningar eller problem som uppstår vid användning av tredjepartsappar. Vi betonar vikten av att granska de relevanta policyerna för dessa tredje parter, särskilt vad gäller dataintegritet, innan du använder deras webbplatser och tjänster.

Vi tar inget ansvar för eventuella tekniska eller operativa problem som uppstår i tredjepartsappar – inklusive men inte begränsat till fel, avbrott eller säkerhetsöverträdelser – och vi tar inte heller ansvar för eventuella negativa erfarenheter av de spelelement som de kan erbjuda. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador på dina enheter till följd av nedladdning av eller interaktion med tredjepartsappar.
Sammanfattningsvis, även om länkar till tredje part kan förekomma i våra appar, sker all användning av dessa tredjepartsappar efter eget gottfinnande och på egen risk. Om du väljer att använda dessa externa webbplatser eller tjänster rekommenderar vi att du gör det med försiktighet, är proaktiv när det gäller din egen informationssäkerhet och är vaksam på kvaliteten och säkerheten hos det innehåll du kan stöta på.

ÖVRIGT

De rättsliga frågorna avseende dessa villkor kommer att omfattas av lagarna i staten Israel, med den exklusiva rättsliga jurisdiktionen för domstolarna i Tel Aviv-Jaffa för eventuell tvistlösning. Om någon rättslig åtgärd är nödvändig för att genomdriva dessa villkor, har den vinnande parten rätt att kräva kostnader och advokatarvoden.

Om någon del av dessa villkor inte anses vara verkställbar, kommer den delen att ersättas med en giltig bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga termen, vilket säkerställer att återstoden av villkoren inte påverkas och är verkställbara. Dessa villkor främjar inte någon form av agentur, anställning, joint venture eller partnerskap mellan dig och Gambino Casino Slots och de ger dig inte heller rätt att representera Gambino Casino Slots.

Detta dokument och alla uttryckliga villkor häri utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Gambino Casino Slots avseende de frågor som diskuteras, och upphäver och ersätter därmed alla tidigare avtal. Du har inte rätt att överföra någon av dina rättigheter enligt dessa villkor till en annan part. Gambino Casino Slots förbehåller sig rätten att överföra någon av sina rättigheter enligt dessa villkor till tredje part efter eget gottfinnande.

Över 18 år gammal?
Ja
Nej