Integritetspolicy

Vi på Gambino Casino Slots (“Gambino Slots”, “vi”, “oss”, “vår”) inser och respekterar vikten av att upprätthålla våra användares integritet. Detta integritetsmeddelande (“meddelandet”) beskriver hur dina personuppgifter samlas in och används i våra mobila applikationer (var och en en “app”). Det beskriver också de rättigheter och alternativ som är tillgängliga för dig med avseende på din information.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vår app samlar in vissa typer av information från användarna, och i detta meddelande beskrivs de uppgifter vi har samlat in under de senaste 12 månaderna. Alla personuppgifter som samlas in kommer direkt från de personer som använder vår app.

Insamling av enhetsinformation
Vi samlar in data som är kopplade till din mobila enhet, t.ex:

 • Onlineidentifierare (IDFA för iOS, Android ID för Android-enheter).
 • Typ och operativsystem för din enhet.
 • Språkinställningar, tidszon och skärmupplösning.
 • IP-adress, tillsammans med tillhörande land, stad och region.
  Att tillhandahålla denna information är inte lagstadgat, men det är viktigt för appens funktionalitet.

Insamling av Facebook-information
Om du väljer att ansluta till appen via Facebook får vi tillgång till information från din profil, inklusive:

 • Ett unikt användar-ID som genereras av Facebook.
 • Ditt ursprungsland, födelsedatum och namn.
 • Lista över vänner på Facebook som interagerar med spelet.
  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av denna Facebook-information.

Insamling av information om köp
I samband med köp i appen samlar vi in:

 • Belopp, enheter, valuta, datum för transaktionen och en kopia av kvittot.
 • Obs: Vi samlar inte in uppgifter om betalningsmetod (som kreditkortsinformation).
  Insamling av information om förfrågningar
  För förfrågningar som görs via e-post sparar vi:
 • Din e-postadress och eventuell ytterligare information som du lämnar under interaktionen.
  Insamling av analytisk information
  Vi övervakar din appanvändning och registrerar:
 • Tid och datum för åtkomst.
 • Aktiviteter i spelet, inklusive nivåer, gjorda satsningar, erbjudanden och uppnådda prestationer.
  Alla typer av information som nämns kommer kollektivt att kallas “Information.”
  När du avinstallerar appen från din smartphone upphör vi att samla in ny information.

Skapande av spelarprofil
Spelarprofilen genereras med hjälp av följande källor:

 • Facebook-information: Detta inkluderar ditt namn och land, som samlas in automatiskt när du loggar in via Facebook. Om du vill redigera dessa måste du koppla bort anslutningen till Facebook.
 • Användarvald information: Uppgifter som du själv anger, t.ex. vilket spel du föredrar, statusuppdateringar och vald avatar, som du kan redigera.
 • Information som fylls i automatiskt: Består av din spelnivå, onlinestatus, gemensamma vänner och deras lista.
 • Information om undersökningar: Vi genomför ibland undersökningar genom enkäter, som du kan välja att delta i frivilligt.
  Observera att vi inte kommer att samla in ytterligare data efter att du har tagit bort appen från din enhet.

ALLMÄNT

Vi använder olika kategorier av personuppgifter för olika affärsmässiga eller kommersiella syften som beskrivs häri. Specifikationerna för varje kategori har redan angetts, och ytterligare information om dessa syften följer.

Underlätta upplevelsen av appen:
För att berika din upplevelse av Appens funktioner och funktionalitet, inklusive meddelanden i appen, skräddarsydda kampanjer och erbjudanden, behandlar vi information, identifierare, enhetsinformation, analytisk information, köpinformation, spelarprofil och Facebook-information.

Teknisk support och felsökning:
För att lösa tekniska problem i appen och erbjuda användarsupport används enhetsinformation, analytisk information, köpinformation och Facebook-information.

Hantering av förfrågningar:
När du hör av dig med en förfrågan använder vi din förfrågningsinformation för att kommunicera med dig och ta itu med dina problem. Beroende på förfrågningens sammanhang kan detta också innebära att vi hänvisar till din enhetsinformation, Facebook-information, köpinformation och analytiska information.

Marknadsföringsaktiviteter:
Vi använder olika typer av information, inklusive information, identifierare, enhetsinformation, analytisk information, köpinformation och Facebook-information, för att förfina våra marknadsföringsstrategier, locka nya användare effektivt och förse dig med relevant reklaminnehåll.

App- och verksamhetsförbättring:
Våra forsknings- och utvecklingsinsatser inkluderar användning av undersökningsdata för att förbättra appkvalitet och tjänster, upprätta typiska spelarprofiler och mäta effektiviteten hos de tjänster vi erbjuder. Deltagande i undersökningar innebär att din feedback kommer att analyseras kollektivt tillsammans med andra användare för att vägleda förbättringar.

Finansiell dokumentation:
För korrekt ekonomisk dokumentation och bokföring behandlar vi slutligen din inköpsinformation.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

På Gambino Slots är det av största vikt för oss att skydda dina personuppgifter.
Så här hanterar vi dina uppgifter:

Öppenhet vid delning av uppgifter
Din integritet är viktig. Vi lovar att inte distribuera dina uppgifter till tredje part om inte följande situationer inträffar, eller när du ger oss ditt uttryckliga samtycke:

 • Inom vår företagsfamilj:
  Dina uppgifter kan komma att delas med våra dotterbolag för de ändamål som anges.
 • Operativt stöd:
  Betrodda tjänsteleverantörer som underlättar vår apps funktionalitet kan få tillgång till dina uppgifter, men endast för att tillgodose våra operativa behov – aldrig för sina egna marknadsföringsinitiativ.
 • Insikter om reklam:
  För att skräddarsy reklam och öka antalet användare kan vi tillhandahålla analys- och köpinformation till tredjepartsannonsörer.
 • Offentliga spelarprofiler:
  Andra användare kan se din spelarprofil, även om du har möjlighet att dölja denna information.
 • Rättsliga skyldigheter och överträdelser:
  Din information kan lämnas ut till myndigheterna om du bryter mot våra villkor, missbrukar appen eller bryter mot lagen, eller till juridiska ombud för att hantera dessa incidenter.
 • Regelefterlevnad:
  Om lagar eller tillsynsmyndigheter kräver det måste vi dela dina uppgifter.
 • Förändringar i företaget:
  I händelse av betydande strukturella förändringar, såsom fusioner eller förvärv, överför vi din information för att säkerställa kontinuitet i tjänsten.

Vårt engagemang för din integritet
Observera att vi strikt undviker att sälja dina personuppgifter, att vi har följt denna praxis under de senaste 12 månaderna och att vi fortsätter att upprätthålla ditt förtroende.
Om du har några frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

SÄKERHET OCH LAGRING AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vår app ska fungera och kommer att sparas för detta primära syfte. Även efter aktiv användning behåller vi dock register som anses nödvändiga för administrativa ändamål. Vår lagringsperiod omfattar rutinmässiga företagsaktiviteter som rör appens funktionalitet.
Efter denna driftsfas behåller vi dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter, avgöra tvister, upprätthålla och försvara mot rättsliga anspråk och verkställa avtalsöverenskommelser.

För att skydda din information har vi infört lämpliga säkerhetsåtgärder som syftar till att minska risker som dataförlust, obehörig åtkomst eller potentiella överträdelser av din information. Även om våra säkerhetsprotokoll tillämpas aktivt för att skydda dina personuppgifter kan inget system garantera absolut säkerhet. Följaktligen kan vi inte helt eliminera alla potentiella risker som är förknippade med informationssäkerhet och kan därför inte otvetydigt garantera att vår tjänst är oövervinnlig mot cyberhot.

INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Vi har ingen kontroll över innehåll från tredje part som presenteras i appen och är inte ansvariga för sådana tredje parters integritetspolicyer. Delar av appen länkar till eller presenterar innehåll från tredje part, inklusive annonser. Vi har ingen kontroll över detta innehåll från tredje part och är inte ansvariga för sådana tredje parters integritetspolicyer. Vi stöder inte några produkter som erbjuds av tredje part och vi uppmanar våra användare att vara försiktiga när de förlitar sig på innehåll från tredje part.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR ANVÄNDARE I EU

Gambino Slots (benämns “vi”, “oss” eller “vår”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via vår app och styr hur och varför din information behandlas. Vi är fast beslutna att tillhandahålla förstklassiga tjänster samtidigt som vi respekterar din integritet och följer dataskyddslagarna.
Här är en översikt över de rättsliga grunderna för att behandla dina uppgifter:

 • Nödvändighet enligt avtal:
  Vi behandlar dina uppgifter om det är nödvändigt för att tillhandahålla appens funktioner, funktionalitet och spelupplevelse, i enlighet med vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor.
 • Berättigade intressen:
  För teknisk felsökning, användarsupport eller förfrågningar behandlar vi information baserat på våra legitima intressen att smidigt driva appen och vår verksamhet. Vi behandlar också spelarprofilinformation och delar den offentligt med andra användare för att förbättra den sociala delningsaspekten som är inneboende i vår appupplevelse.
 • Samtycke:
  Ditt samtycke är grunden för behandling av information för marknadsföringsändamål och deltagande i undersökningar.
 • Internationella dataöverföringar:
  Vi utför internationella dataöverföringar i enlighet med gällande dataskyddslagar. Även om vi är baserade i Israel, ett land som erkänts av Europeiska kommissionen för adekvat skydd av personuppgifter, ser vi till att data som flyttas från Europa till andra regioner skyddas enligt dataöverföringsavtal, som upprätthåller EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler och adekvata skyddsåtgärder.
 • Dina rättigheter:
  Om du är bosatt i EU ger den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) dig flera rättigheter:
 • Tillgång:
  Begära tillgång till dina personuppgifter i vårt förvar och få kopior.
 • Rättelse:
  Korrigera felaktiga personuppgifter och komplettera eventuella ofullständiga uppgifter.
 • Dataportabilitet:
  Få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dem överförda till en annan tjänsteleverantör, om det är tekniskt möjligt.
 • Återkalla samtycke:
  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling, även om detta inte påverkar någon behandling som gjorts tidigare.
 • Invändning:
  Bestrid dataanvändning baserad på våra legitima intressen eller avvisa din dataanvändning för direktmarknadsföring.
 • Begränsa behandlingen:
  Begär att få begränsa användningen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Radering (rätt att bli bortglömd):
  I vissa fall, t.ex. när du återkallar ditt samtycke, kan du begära att dina personuppgifter raderas, utom när behandlingen är nödvändig på grund av rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kan begära rimligt bevis på identitet för att uppfylla dina önskemål. Om det finns fall där vi inte kan förse dig med de begärda uppgifterna kommer vi tydligt att förklara varför. Vid eventuella klagomål har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Detta omfattar även att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i din EU-medlemsstat, baserat på artikel 77 i GDPR.

Observera: De rättigheter som förklaras ovan är föremål för gällande lagstiftning och kanske inte omfattar alla villkor eller scenarier.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR ANVÄNDARE SOM ÄR BOSATTA I KALIFORNIEN ENLIGT CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)

Integritetsrättigheter för invånare i Kalifornien
Som invånare i Kalifornien har du rätt att utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

Utlämnande av insamlade personuppgifter
Du har rätt att bli informerad om:

 • De specifika kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • De källor från vilka informationen härrör.
 • Syftet med att samla in dina personuppgifter för affärsmässiga eller kommersiella ändamål.

Rätt att begära radering
Efter att ha mottagit din verifierbara begäran, förutom där vissa villkor gäller, ska vi:

 • Radera dina personuppgifter från våra register.
 • Instruera alla tredjepartsleverantörer att göra detsamma med dina uppgifter.
  Observera att vi förbehåller oss rätten att behålla personuppgifter under dessa omständigheter:
 • För att slutföra transaktioner, uppfylla garantivillkor, tillhandahålla begärda tjänster eller uppfylla avtalsförpliktelser med dig.
 • För att upptäcka och motverka säkerhetsincidenter eller olagliga aktiviteter, och för att åtala förövare.
 • I felsökningssyfte för att åtgärda funktionsfel.
 • För att upprätthålla rätten till yttrandefrihet eller se till att andra kan utöva samma rättighet, eller för att uppfylla andra lagliga krav.
 • För att följa California Electronic Communications Privacy Act (CalECPA).
 • När din information är avgörande för allmän vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning som följer etiska och juridiska standarder, särskilt om raderingen kan hindra sådan forskning, givet att ditt samtycke har säkrats.
 • För intern verksamhet som överensstämmer med dina förväntningar från vår pågående relation.
 • För att uppfylla juridiska skyldigheter.
 • För att använda dina personuppgifter internt på något annat lagligt sätt som är förenligt med det sammanhang i vilket du tillhandahöll dem.

Skydd mot diskriminering
Du har rätt att utse en auktoriserad agent för att skicka in CCPA-förfrågningar för din räkning; detta kräver att du ger skriftligt samtycke till agenten som också måste uppvisa bevis på detta tillstånd.
För att bekräfta din identitet och säkerställa säkerheten för dina uppgifter innan vi svarar på dina förfrågningar kan vi använda en två- eller trefaktorsautentiseringsprocess eller använda dina befintliga kontovalideringar om du har ett konto som säkras av ett lösenord hos oss. För att få åtkomst till eller begära radering av dina uppgifter krävs ny autentisering via ditt konto.
Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift enligt rättsliga bestämmelser, särskilt för förfrågningar som anses vara uppenbart grundlösa eller orimliga.

MINDERÅRIGA

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda Tjänsten.
Tjänsten är inte avsedd för minderåriga under 18 år. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN PÅ NÅGOT SÄTT.

ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Om vi ändrar detta meddelande kommer vi att meddela dig om sådana ändringar via appen.
Från tid till annan kan vi ändra detta Meddelande, i vilket fall vi kommer att informera dig om den uppdaterade Policyn via Appen. Den senaste versionen av Meddelandet kommer alltid att finnas tillgänglig i Appen. “Vi på Gambino Casino Slots (“Gambino Slots”, “vi”, “oss”, “vår”) inser och respekterar vikten av att upprätthålla våra användares integritet.
Detta integritetsmeddelande (“meddelandet”) beskriver hur dina personuppgifter samlas in och används i våra mobila applikationer (var och en en “app”). Det beskriver också de rättigheter och alternativ som är tillgängliga för dig med avseende på din information.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vår app samlar in vissa typer av information från användarna, och i detta meddelande beskrivs de uppgifter vi har samlat in under de senaste 12 månaderna. Alla personuppgifter som samlas in kommer direkt från de personer som använder vår app.

Insamling av enhetsinformation
Vi samlar in data som är kopplade till din mobila enhet, t.ex:

 • Onlineidentifierare (IDFA för iOS, Android ID för Android-enheter).
 • Typ och operativsystem för din enhet.
 • Språkinställningar, tidszon och skärmupplösning.
 • IP-adress, tillsammans med tillhörande land, stad och region.
  Att tillhandahålla denna information är inte lagstadgat, men det är viktigt för appens funktionalitet.
 • Insamling av Facebook-information
  Om du väljer att ansluta till appen via Facebook får vi tillgång till information från din profil, inklusive: Ett unikt användar-ID som genereras av Facebook. Ditt ursprungsland, födelsedatum och namn. Lista över vänner på Facebook som interagerar med spelet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av denna Facebook-information. Insamling av information om köp
 • I samband med köp i appen samlar vi in:
  Belopp, enheter, valuta, datum för transaktionen och en kopia av kvittot.
 • Obs:
  Vi samlar inte in uppgifter om betalningsmetod (som kreditkortsinformation). Insamling av information om förfrågningar.
 • För förfrågningar som görs via e-post sparar vi:
  Din e-postadress och eventuell ytterligare information som du lämnar under interaktionen.
  Insamling av analytisk information
 • Vi övervakar din appanvändning och registrerar:
  Tid och datum för åtkomst. Aktiviteter i spelet, inklusive nivåer, gjorda satsningar, erbjudanden och uppnådda prestationer. Alla typer av information som nämns kommer kollektivt att kallas “Information.” När du avinstallerar appen från din smartphone upphör vi att samla in ny information.
  Skapande av spelarprofil.
 • Spelarprofilen genereras med hjälp av följande källor:
  Facebook-information: Detta inkluderar ditt namn och land, som samlas in automatiskt när du loggar in via Facebook. Om du vill redigera dessa måste du koppla bort anslutningen till Facebook.
 • Användarvald information:
  Uppgifter som du själv anger, t.ex. vilket spel du föredrar, statusuppdateringar och vald avatar, som du kan redigera.
 • Information som fylls i automatiskt:
  Består av din spelnivå, onlinestatus, gemensamma vänner och deras lista.
 • Information om undersökningar:
  Vi genomför ibland undersökningar genom enkäter, som du kan välja att delta i frivilligt.
  Observera att vi inte kommer att samla in ytterligare data efter att du har tagit bort appen från din enhet.

ALLMÄNT

Vi använder olika kategorier av personuppgifter för olika affärsmässiga eller kommersiella syften som beskrivs häri. Specifikationerna för varje kategori har redan angetts, och ytterligare information om dessa syften följer.

Underlätta upplevelsen av appen:
För att berika din upplevelse av Appens funktioner och funktionalitet, inklusive meddelanden i appen, skräddarsydda kampanjer och erbjudanden, behandlar vi information, identifierare, enhetsinformation, analytisk information, köpinformation, spelarprofil och Facebook-information.

Teknisk support och felsökning:
För att lösa tekniska problem i appen och erbjuda användarsupport används enhetsinformation, analytisk information, köpinformation och Facebook-information.

Hantering av förfrågningar:
När du hör av dig med en förfrågan använder vi din förfrågningsinformation för att kommunicera med dig och ta itu med dina problem. Beroende på förfrågningens sammanhang kan detta också innebära att vi hänvisar till din enhetsinformation, Facebook-information, köpinformation och analytiska information.

Marknadsföringsaktiviteter:
Vi använder olika typer av information, inklusive information, identifierare, enhetsinformation, analytisk information, köpinformation och Facebook-information, för att förfina våra marknadsföringsstrategier, locka nya användare effektivt och förse dig med relevant reklaminnehåll.

App-och verksamhetsförbättring:
Våra forsknings- och utvecklingsinsatser inkluderar användning av undersökningsdata för att förbättra appkvalitet och tjänster, upprätta typiska spelarprofiler och mäta effektiviteten hos de tjänster vi erbjuder. Deltagande i undersökningar innebär att din feedback kommer att analyseras kollektivt tillsammans med andra användare för att vägleda förbättringar.

Finansiell dokumentation:
För korrekt ekonomisk dokumentation och bokföring behandlar vi slutligen din inköpsinformation.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

På Gambino Slots är det av största vikt för oss att skydda dina personuppgifter.

Så här hanterar vi dina uppgifter:
Öppenhet vid delning av uppgifter
Din integritet är viktig. Vi lovar att inte distribuera dina uppgifter till tredje part om inte följande situationer inträffar, eller när du ger oss ditt uttryckliga samtycke:

 • Inom vår företagsfamilj:
  Dina uppgifter kan komma att delas med våra dotterbolag för de ändamål som anges.
 • Operativt stöd:
  Betrodda tjänsteleverantörer som underlättar vår apps funktionalitet kan få tillgång till dina uppgifter, men endast för att tillgodose våra operativa behov – aldrig för sina egna marknadsföringsinitiativ.
 • Insikter om reklam:
  För att skräddarsy reklam och öka antalet användare kan vi tillhandahålla analys- och köpinformation till tredjepartsannonsörer.
 • Offentliga spelarprofiler:
  Andra användare kan se din spelarprofil, även om du har möjlighet att dölja denna information.
 • Rättsliga skyldigheter och överträdelser:
  Din information kan lämnas ut till myndigheterna om du bryter mot våra villkor, missbrukar appen eller bryter mot lagen, eller till juridiska ombud för att hantera dessa incidenter.
 • Regelefterlevnad:
  Om lagar eller tillsynsmyndigheter kräver det måste vi dela dina uppgifter.
 • Förändringar i företaget:
  I händelse av betydande strukturella förändringar, såsom fusioner eller förvärv, överför vi din information för att säkerställa kontinuitet i tjänsten.

Vårt engagemang för din integritet
Observera att vi strikt undviker att sälja dina personuppgifter, att vi har följt denna praxis under de senaste 12 månaderna och att vi fortsätter att upprätthålla ditt förtroende. Om du har några frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

SÄKERHET OCH LAGRING AV UPPGIFTER

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vår app ska fungera och kommer att sparas för detta primära syfte. Även efter aktiv användning behåller vi dock register som anses nödvändiga för administrativa ändamål. Vår lagringsperiod omfattar rutinmässiga företagsaktiviteter som rör appens funktionalitet.
Efter denna driftsfas behåller vi dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter, avgöra tvister, upprätthålla och försvara mot rättsliga anspråk och verkställa avtalsöverenskommelser.

För att skydda din information har vi infört lämpliga säkerhetsåtgärder som syftar till att minska risker som dataförlust, obehörig åtkomst eller potentiella överträdelser av din information. Även om våra säkerhetsprotokoll tillämpas aktivt för att skydda dina personuppgifter kan inget system garantera absolut säkerhet. Följaktligen kan vi inte helt eliminera alla potentiella risker som är förknippade med informationssäkerhet och kan därför inte otvetydigt garantera att vår tjänst är oövervinnlig mot cyberhot.

INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Vi har ingen kontroll över innehåll från tredje part som presenteras i appen och är inte ansvariga för sådana tredje parters integritetspolicyer Delar av appen länkar till eller presenterar innehåll från tredje part, inklusive annonser. Vi har ingen kontroll över detta innehåll från tredje part och är inte ansvariga för sådana tredje parters integritetspolicyer. Vi stöder inte några produkter som erbjuds av tredje part och vi uppmanar våra användare att vara försiktiga när de förlitar sig på innehåll från tredje part.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR ANVÄNDARE I EU

Gambino Slots (benämns “vi”, “oss” eller “vår”) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via vår app och styr hur och varför din information behandlas. Vi är fast beslutna att tillhandahålla förstklassiga tjänster samtidigt som vi respekterar din integritet och följer dataskyddslagarna.
Här är en översikt över de rättsliga grunderna för att behandla dina uppgifter:

 • Nödvändighet enligt avtal:
  Vi behandlar dina uppgifter om det är nödvändigt för att tillhandahålla appens funktioner, funktionalitet och spelupplevelse, i enlighet med vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor.
 • Berättigade intressen:
 • För teknisk felsökning, användarsupport eller förfrågningar behandlar vi information baserat på våra legitima intressen att smidigt driva appen och vår verksamhet.
 • Vi behandlar också spelarprofilinformation och delar den offentligt med andra användare för att förbättra den sociala delningsaspekten som är inneboende i vår appupplevelse.
 • Samtycke:
 • Ditt samtycke är grunden för behandling av information för marknadsföringsändamål och deltagande i undersökningar.
 • Internationella dataöverföringar:
  Vi utför internationella dataöverföringar i enlighet med gällande dataskyddslagar. Även om vi är baserade i Israel, ett land som erkänts av Europeiska kommissionen för adekvat skydd av personuppgifter, ser vi till att data som flyttas från Europa till andra regioner skyddas enligt dataöverföringsavtal, som upprätthåller EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler och adekvata skyddsåtgärder.
  Dina rättigheter:
  Om du är bosatt i EU ger den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) dig flera rättigheter:
 • Tillgång: Begära tillgång till dina personuppgifter i vårt förvar och få kopior.
 • Rättelse: Korrigera felaktiga personuppgifter och komplettera eventuella ofullständiga uppgifter.
 • Dataportabilitet: Få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dem överförda till en annan tjänsteleverantör, om det är tekniskt möjligt.
 • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling, även om detta inte påverkar någon behandling som gjorts tidigare.
 • Invändning: Bestrid dataanvändning baserad på våra legitima intressen eller avvisa din dataanvändning för direktmarknadsföring.
 • Begränsa behandlingen: Begär att få begränsa användningen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Radering (rätt att bli bortglömd): I vissa fall, t.ex. när du återkallar ditt samtycke, kan du begära att dina personuppgifter raderas, utom när behandlingen är nödvändig på grund av rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kan begära rimligt bevis på identitet för att uppfylla dina önskemål. Om det finns fall där vi inte kan förse dig med de begärda uppgifterna kommer vi tydligt att förklara varför.
Vid eventuella klagomål har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Detta omfattar även att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i din EU-medlemsstat, baserat på artikel 77 i GDPR.
Observera: De rättigheter som förklaras ovan är föremål för gällande lagstiftning och kanske inte omfattar alla villkor eller scenarier.

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR ANVÄNDARE SOM ÄR BOSATTA I KALIFORNIEN ENLIGT CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)

Integritetsrättigheter för invånare i Kalifornien
Som invånare i Kalifornien har du rätt att utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

Utlämnande av insamlade personuppgifter
Du har rätt att bli informerad om:

 • De specifika kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • De källor från vilka informationen härrör.
 • Syftet med att samla in dina personuppgifter för affärsmässiga eller kommersiella ändamål.

Rätt att begära radering
Efter att ha mottagit din verifierbara begäran, förutom där vissa villkor gäller, ska vi:

 • Radera dina personuppgifter från våra register.
 • Instruera alla tredjepartsleverantörer att göra detsamma med dina uppgifter.
  Observera att vi förbehåller oss rätten att behålla personuppgifter under dessa omständigheter:
 • För att slutföra transaktioner, uppfylla garantivillkor, tillhandahålla begärda tjänster eller uppfylla avtalsförpliktelser med dig.
 • För att upptäcka och motverka säkerhetsincidenter eller olagliga aktiviteter, och för att åtala förövare.
 • I felsökningssyfte för att åtgärda funktionsfel.
 • För att upprätthålla rätten till yttrandefrihet eller se till att andra kan utöva samma rättighet, eller för att uppfylla andra lagliga krav.
 • För att följa California Electronic Communications Privacy Act (CalECPA).
 • När din information är avgörande för allmän vetenskaplig, historisk eller statistisk forskning som följer etiska och juridiska standarder, särskilt om raderingen kan hindra sådan forskning, givet att ditt samtycke har säkrats.
 • För intern verksamhet som överensstämmer med dina förväntningar från vår pågående relation.
 • För att uppfylla juridiska skyldigheter.
 • För att använda dina personuppgifter internt på något annat lagligt sätt som är förenligt med det sammanhang i vilket du tillhandahöll dem.

Skydd mot diskriminering
Du har rätt att utse en auktoriserad agent för att skicka in CCPA-förfrågningar för din räkning; detta kräver att du ger skriftligt samtycke till agenten som också måste uppvisa bevis på detta tillstånd.
För att bekräfta din identitet och säkerställa säkerheten för dina uppgifter innan vi svarar på dina förfrågningar kan vi använda en två- eller trefaktorsautentiseringsprocess eller använda dina befintliga kontovalideringar om du har ett konto som säkras av ett lösenord hos oss. För att få åtkomst till eller begära radering av dina uppgifter krävs ny autentisering via ditt konto.
Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift enligt rättsliga bestämmelser, särskilt för förfrågningar som anses vara uppenbart grundlösa eller orimliga.

MINDERÅRIGA

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda Tjänsten.
Tjänsten är inte avsedd för minderåriga under 18 år. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN PÅ NÅGOT SÄTT.

ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Om vi ändrar detta meddelande kommer vi att meddela dig om sådana ändringar via appen.
Från tid till annan kan vi ändra detta Meddelande, i vilket fall vi kommer att informera dig om den uppdaterade Policyn via Appen. Den senaste versionen av Meddelandet kommer alltid att finnas tillgänglig i Appen.

Över 18 år gammal?
Ja
Nej